Announcement

Welcome to MUGH | Mahidol University Global Health

ข่าวสำคัญ

การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรม Mahidol University Global Health (MUGH) Leadership Program ครั้งที่ 1

Date: 21-November-2022
View : 17 ครั้ง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี โยธาวุธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม MUGH Leadership Program ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียาพร เกิดฤทธิ์  เข้าร่วมประชุมแทน) ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting.

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรียมความพร้อมครั้งที่ 1 ในการจัดการอบรม Mahidol University Global Health (MUGH) Leadership Program ซึ่งการจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโลก

เพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการสร้างเสริมสุขภาพโลกซึ่งครอบคลุมในระดับนโยบายสาธารณสุขและในระดับพื้นที่สุขภาพ และเพื่อขยายเครือข่ายภารกิจสุขภาพโลกให้กว้างขวางมากขึ้น โดยมีหัวข้อการอบรมทั้งหมด 9 modules ดังนี้ Unblocking the Building Block, Key Themes of MUGH & Networking, One Health, Digital Health, Social Health Protection, Global Primary Health Care, SDGs, and AUN-HPN Networking ซึ่งจากการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในวันนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์และร่วมกันกำหนดหัวข้อการอบรมย่อยที่สอดคล้องกับแต่ละ module เพื่อที่จะเสริมสร้าง competency ของผู้เข้ารับการอบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งจะได้รวบรวมข้อมูลจากการประชุมในครั้งนี้ ไปใช้ต่อยอดในการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งที่ 2 ต่อไป

Find Your Topic

Conference Document Activity News Update